Chất lượng nước

Tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT

tieu chuan nuoc an uong sinh hoat

Tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt, chất lượng nước ăn uống sinh hoạt hiện nay cần tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2018/BYT) do Bộ Y tế ban hành.

1 Sơ lược về tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT thay thế QCVN 01:2009/BYT (cho nước ăn uống) và QCVN 02:2009/BYT (cho nước sinh hoạt) được ban hành lần lượt theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT và Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế, và đã hết hiệu lực vào 30/6/2021.

scitech website banner
Tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT

Quy chuẩn mới về tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt sẽ bao gồm 2 nhóm chỉ tiêu

 • (1) Nhóm chỉ tiêu bắt buộc do Bộ y tế ban hành (nhóm A)
 • (2) Nhóm chỉ tiêu bắt buộc do UBND tỉnh/thành phố ban hành trên cơ sở lựa chọn các thông số đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương (nhóm B).

Theo Thông tư 41/2018/TT-BYT:

 • Các viện chuyên ngành thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm báo cáo tình hình chất lượng nước sạch của các tỉnh trong địa bàn phụ trách theo định kỳ 6 tháng/lần;
 • Sở y tế các tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, giám sát chất lượng nước;
 • Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm ngoại kiểm định kỳ và đột xuất chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước có quy mô từ 500 hộ gia đình trở lên (hoặc công suất thiết kế từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên);
 • Trung tâm y tế huyện có trách nhiệm thực hiện ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của tất cả các đơn vị cấp nước có quy mô dưới 500 hộ gia đình (hoặc dưới 1.000 m3/ngày đêm).

Quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT xóa bỏ sự bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn nước, tăng tính chủ động của các địa phương và vai trò, trách nhiệm của các cơ sở cung cấp nước trong đảm bảo an toàn cấp nước.

Thông tư 41/2018/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực từ ngày 15/6/2019.

2 Tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT

tieu chuan chat luong nuoc sinh hoat
Tiêu chuẩn nước sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT

Tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt gồm 99 chỉ tiêu:

QCVN 01-1:2018/BYT
TTTên thông sốĐơn vịGiới hạn
Nhóm A   
 Thông số vi sinh vật  
01.ColiformCFU/ 100mL<3
02.E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệtCFU/ 100mL<1
 Thông số cảm quan & vô cơ  
03.Arsenic (As)(*)mg/L0,01
04.Clo dư tự do(**)mg/L0,2 – 1,0
05.Độ đụcNTU2
06.Màu sắcTCU15
07.Mùi, vịKhông có mùi vị lạ
08.pH6,0-8,5
Nhóm B   
 Thông số vi sinh vật  
09.Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)CFU/ 100mL< 1
10.Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa)CFU/ 100mL< 1
 Thông số vô cơ  
11.Amoni (NH3 và NH4tính theo N)mg/L0,3
12.Antimon (Sb)mg/L0,02
13.Bari (Bs)mg/L0,7
14.Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)mg/L0,3
15.Cadmi (Cd)mg/L0,003
16.Chì (Plumbum) (Pb)mg/L0,01
17.Chỉ số pecmanganatmg/L2
18.Chloride (Cl)(***)mg/L250 (hoặc 300)
19.Chromi (Cr)mg/L0,05
20.Đồng (Cuprum) (Cu)mg/L1
21.Độ cứng, tính theo CaCO3mg/L300
22.Fluor (F)mg/L1,5
23.Kẽm (Zincum) (Zn)mg/L2
24.Mangan (Mn)mg/L0,1
25.Natri (Na)mg/L200
26.Nhôm (Aluminium) (Al)mg/L0,2
27.Nickel (Ni)mg/L0,07
28.Nitrat (NO3 tính theo N)mg/L2
29.Nitrit (NO2 tính theo N)mg/L0,05
30.Sắt (Ferrum) (Fe)mg/L0,3
31.Seleni (Se)mg/L0,01
32.Sunphatmg/L250
33.Sunfuamg/L0,05
34.Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)mg/L0,001
35.Tổng chất rắn hòa tan (TDS)mg/L1000
36.Xyanua (CN)mg/L0,05
 Thông số hữu cơ  
 a. Nhóm Alkan clo hóa  
37.1,1,1 -Tricloroetanµg/L2000
38.1,2 – Dicloroetanµg/L30
39.1,2 – Dicloroetenµg/L50
40.Cacbontetracloruaµg/L2
41.Diclorometanµg/L20
42.Tetracloroetenµg/L40
43.Tricloroetenµg/L20
44.Vinyl cloruaµg/L0,3
 b. Hydrocacbua thơm  
45.Benzenµg/L10
46.Etylbenzenµg/L300
47.Phenol và dẫn xuất của Phenolµg/L1
48.Styrenµg/L20
49.Toluenµg/L700
50.Xylenµg/L500
 c. Nhóm Benzen Clo hóa  
51.1,2 – Diclorobenzenµg/L1000
52.Monoclorobenzenµg/L300
53Triclorobenzenµg/L20
 d. Nhóm chất hữu cơ phức tạp  
54.Acrylamideµg/L0,5
55.Epiclohydrinµg/L0,4
56.Hexacloro butadienµg/L0,6
 Thông số hóa chất bảo vệ thực vật  
57.1,2 – Dibromo – 3 Cloropropanµg/L1
58.1,2 – Dicloropropanµg/L40
59.1,3 – Dichloropropenµg/L20
60.2,4-Dµg/L30
61.2,4 – DBµg/L90
62Alachlorµg/L20
63.Aldicarbµg/L10
64.Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazineµg/L100
65.Carbofuranµg/L5
66.Chlorpyrifosµg/L30
67.Clodaneµg/L0,2
68.Clorotoluronµg/L30
69.Cyanazineµg/L0,6
70.DDT và các dẫn xuấtµg/L1
71.Dichlopropµg/L100
72.Fenopropµg/L9
73.Hydroxyatrazineµg/L200
74.Isoproturonµg/L9
75.MCPAµg/L2
76.Mecopropµg/L10
77.Methoxychlorµg/L20
78.Molinateµg/L 
79.Pendimetalinµg/L20
80.Permethrin Mg/tµg/L20
81.Propanil Uq/Lµg/L20
82.Simazineµg/L2
83.Trifuralinµg/L20
 Thông số hóa chất khử trùng & sản phẩm phụ  
84.2,4,6 – Triclorophenolµg/L200
85.Bromatµg/L10
86.Bromodichloromethaneµg/L60
87.Bromoformµg/L100
88.Chloroformµg/L300
89.Dibromoacetonitrileµg/L70
90.Dibromochloromethaneµg/L100
91.Dichloroacetonitrlleµg/L20
92.Dichloroacetic acidµg/L50
93.Formaldehydeµg/L900
94.Monochloramineµg/L3,0
95.Monochloroacetic acidµg/L20
96.Trichloroacetic acidµg/L200
97.Trichloroaxetonitrilµg/L1
 Thông số nhiễm xạ  
98.Tổng hoạt độ phóng xạ αBg/L0,1
99.Tổng hoạt độ phóng xạ βBg/L1,0

Chú thích:

 • Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm.
 • Dấu (**) chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng.
 • Dấu (***) chỉ áp dụng cho vùng ven biển và hải đảo.
 • Dấu (-) là không có đơn vị tính.
 • Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này đồng thời có mặt trong nước sinh hoạt thì tổng tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức: Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1